Đề tham khảo vào 10 môn Ngữ văn tỉnh An Giang...

0
ĐỊNH HƯỚNG GIẢI ĐỀ I. ĐỌC HIỂU Câu 1. - Từ ghép: cộng đồng, tiểu thương. - Từ láy: khó khăn, lặng lẽ. Câu 2. - Khởi ngữ: Với “ATM gạo” này -...